Allmänt

Här följer en sammanfattnade beskrivning av LINDARK AB:s kvalitetssystem, vilket tillämpas i den dagliga verksamheten och i de uppdrag LINDARK AB utför.

Affärsidé

LINDARK AB skall erbjuda marnaden kvalificerade arkitekt-, projekteringslednings-, projektlednings- och byggledningstjänster, enskilt eller i kombination, genom hela tillblivelse- eller omdaningsprocessen för byggd miljö.

Kvalitets- & miljöledningssystem

Utvecklingsarbetet för vårt kvalitets- och miljöledningssystem påbörjades 1991 i och med deltagande i ett antal kurser i kvalitetsarbete och utmynnade i ett samarbetsprojekt mellan 5 kontor avseende ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 för resp kontor.
Efter införandet av systemet 1994 deltar vi i en kvalitetsklubb, som sammanträder 2 gånger per år för att diskutera kvalitets- och miljöledningsfrågor innanför ramen för ISO-systemen och för att vidareutveckla systemen hos företagen.

Företagets kvalitetssystem är utvecklat med utnyttjande av SPA modellbok. Det är redovisat i LINDARK AB:s Q-MANUAL.
För den praktiska användningen är dokumenten ämnesmässigt samlade i 4 delar:

Adm-Manual:
Företagets ledning, resurser, marknadskontakter, ekonomistyrning, revision od. Här beskrivs också företagets organisation, befattningar och ansvar, liksom kvalitets- och miljöpolicy.

Kon-Manual: Drift och skötsel av kontorets resurser, kommunikation, inköp od.
Instruktioner för mottagningskontroll, arkivering och förvaring inkl identifikation och spårbarhet för handlingar.

Prod-Manual: Organisation, processövervakning, kontroll, verifiering, utformning od i och för produktionen. Här finns också instruktioner för styrning av olika sorters mötesserier, upprättande av gränsdragnings-listor, mallar för verksamhetsbeskrivningar och olika typer av programbeskrivningar.
I den här delen finns också checklistor, feleffektsanalys, verifiering av design och instruktioner rörande projekthantering.

IT-Manual: Drift, skötsel, data, kontroll och säkerhet av IT för företaget. Här finns bl a instruktioner för katalog-, mapp- och filstruktur för projekt.

Systemet uppdateras och kompletteras med erforderliga dokument vid varje tillfälle behov uppkommer. Ansvarig är företagets kvalitets-ansvarige.
Företagets kvalitetsansvarige ansvarar också för att samtliga exemplar av Q-MANUALEN på företaget är kompletta och aktuella. Var och en som tilldelas ett personligt exemplar av Q-MANUALEN, tillser att justeringar och utbyten av dokument skar enligt den kvalitetsansvariges anvisningar.

Kompetensutveckling
Våra insatserna för kompetensutveckling och bevarande följer några riktlinjer:
1.De ska syfta till att upprätthålla kompetensen inom vårt kvalitets- och miljöledningssystem resp de tekniska system vi arbetar med.
2.De ska ge vidareutveckling inom de fackområden vi är verksamma inom.
3.De ska skapa förutsättningar för att komplettera verksamheten med angränsande
kompetenser.

Inom IT sker kompetensbevarande och utbildning i samband med att våra leverantörer lanserar nya versioner och uppdateringar av de program vi använder (i snitt c:a 3-4 gånger/år). Dessutom sker ett kontinuerligt informationsutbyte inom användarföreningen för t ex CAD-systemet vi använder.

Avseende arkitektur, projektering, materialkunskap o d sker dels ett upprätthållande av kompetensen bl a genom studier i de fackprenumerationer företaget har och dels genom återkommande kurser och studiebesök. Besök på av kontoret projekterade anläggningar, med återbesök efter ett antal år ingår i våra ambitioner.