Utredningar

Många av våra uppdrag är utredningar för att utröna förutsättningarna för ett projekt. Oavsett om projektet uppförs eller ej, fyller utredningen sitt viktiga syfte. Under fliken Projekt finns exempel på båda.

Skisser

De flesta av våra projekt startar som skiss-
uppdrag. Skissen är det traditionella sättet att redovisa den arkitektoniska och funktio-
nella lösningen. Med 3D-CAD och anime-
ringar kan vi ge våra uppdragsgivare en bild av slutresultatet. Tävlingen om ombyggnad av ett gammalt industri- och kontorshus i Kungsör är ett exempel på det.

Trädgårdsuppdrag

I många av våra projekt har vi också utfört trädgårdsplaneringen. Vi anser att det är väsentligt att området utanför huset ägnas den samordade omsorgen som en gemen-
sam planering ger. Vi utför även enskilda trädgårdsuppdrag. Exempel på projekt där vi utfört projekteringen för både hus och mark är Kv Lövskalmen i Lindesberg, Servicehus i Vedevåg och Kungsörs Station. Exempel på ett rent trädgårdsuppdrag är anläggandet av Järnvägsparken i Kungsör.

Detaljplaner

I flera av våra projekt har vi också utrett planförutsättningarna och upprättat detalj-planerna. Exempel är Nergårdsgärde i Gnesta och Församlingshemmet i Lindes-
berg.

Kalkyler

Ofta ingår kalkyler i tidiga skeden i våra uppdrag. Kvalitetskrav, behov och ambi-
tioner för projektet ställs genom kalkylerna mot budget och bildar beslutsunderlag för den fortsatta utredningen eller projekte-
ringen.

Projektering

Den detaljerade processen, då vi tar fram överenskomna handlingar för uppförandet av projektet, arbetar vi efter ett kvalitetssystem enligt ISO9000. Den helt övervägande delen av vår projektering genomförs i vårt CAD-system respektive i vårt beskrivnings-system.

Projekt- o Byggledning

För vissa uppdrag anlitas vi även för projekt- och byggledning. Det har varit en viktig del av vår verksamhet i mer än 20 år. Särskilt hedrade blir vi då vi får ansvar för hela processen "från penna till nyckel". I ett sådant projekt kan vi tillvarata våra beställares tankar, intensioner och krav genom hela processen, bl a så att anläggningen blir genomförd till rätt kvalitet. Församlingshemmet i Lindesberg är ett exempel på ett sådant projekt.

Besiktning o Kontroll

Vi utför också besiktningar och kontroller av olika art.

Inredningsuppdrag

För flera olika typer av projekt, t ex skolor och församlingshem/kyrkor, är det viktigt att arkitekt- och inredningsuppdragen följs åt för att alla efterfrågade kvaliteter och möjlig-heter skall tillvaratas. Det är väsentliga mervärden som kan skapas i projekten på så sätt. Exempel på det syns t ex i Församlingshemmet i Lindesberg resp Gruvhyttan i Stråssa. Emellanåt ritar vi också möbler och armaturer för projekten. Så har t ex den stapel- och kopplingsbara stolen Comfort, som finns redovisad under fliken Projekt/Möbler & Belysning, tillkommit.

Kvalitetsansvarig

Vi åtar oss uppdrag som kvalitetsansvarig för de flesta typer av byggnadsprojekt upp t o m nivå för kvalitetsansvarig klass K.

Till toppen av sidan